شنا,واترپولو,نجات غریق

وظایف منجیان غریق:

 

وظایف منجی غریق فعال (ماده هفت)

الف - 15 دقیقه قبل از ورود شناگران به محوطه شنا ملبس به لباس مخصوص منجیان غریق حضور داشته باشد.

ب- بازدید از عمق و کف آب قبل بعد و در حین زمان شنا به تناوب

ج- عدم ترک محل کار در زمان ایفای وظیفه.  در صورتی که ناگزیر به ترک آن باشد، باید سرمنجی یا در

 غیاب او نزدیکترین منجی را از غیبت خود مطلع سازد تا از محوطه شنای تحت نظارت وی مراقبت شود.

د- جستجوی فردی که در مکان شنا گم شده است - با خارج کردن شناگران از آب و بازدید از نقاط عمیق.

ه - در موارد اضطراری عدم حضور خود را در محل کار بهر نحو قبل از ساعت کار به اطلاع مدیر یا سر منجی برساند.

و - مشخص کردن محدوده شنا و حد فاصل قسمت عمیق و کم عمق در اماکن آبی.

ز- عدم تعلیم فنون شنا و نجات غریق به صورت خصوصی در اوقات کاری.

 

ح - عدم توجه به مسایل جنبی و انحرافی در حین دیده بانی و مراقبت.

 

ط - تدوین و ارائه گزارش روزانه عملکرد

 

ی- چنانچه منجی غریق بهر دلیلی مایل به ادامه همکاری با مدیریت مکان شنا و ورزشهای آبی نباشد باید مطابق مفاد مندرج در قرارداد عمل نماید و در صورتی مه در قرارداد چنین امری پیش بینی نشده باشد ضروری است  هفتاد ودو ساعت قبل از ترک خدمت در کمیسیون فنی و انضباطی هیات نجات غریق بررسی می شود و پس از تصمیم مقتضی تنبیهات انضباطی صورت خواهد گرفت.

ک - در ساعات ایفای وظیفه بهر علتی (کدر بودن آب، شلوغی بیش از حد مکان شنا، کمبود منجی و غیره) مجاز به ترک محل کار خود نیست.

ل - منجیان غریق درجه یک با صوابدید مدیریت مکان آبی نسبت برگزاری دوره های آموزش جمعی شنا و مقدمات نجات غریق درجه دو و درجه یک اقدام نمایند.

م - منجی غریق فعال در ساعات کاری مسوول حفظ جان شناگران در محدوده آبی تحت نظارت و مراقبت خود است....

وظایف کمک منجی غریق فعال (بخشی از ماده هشت)

کمک منجی غریق فعال تحت نظر سر منجی وظایف و مسولیت های منجی غریق فعال را برعهده دارد .اما مسولیتی در قبال حوادث بر عهده او نمی باشد.

وظایف سر منجی غریق (بخشهایی از ماده نه)

الف - سرمنجی غریق مسوول برقراری هماهنگی بین مدیریت مکان شنا و سایر منجیان غریق می باشد

ب- ثبت وقایع روزانه و رخدادها مکان شنا در دفتری که به این منظور تهیه شده است

ج - همکاری برای رفع نواقص موجود با مدیریت مکان آبی. در صورت عدم رسیدگی مدیریت برای رفع نواقص، سر منجی موظف است که موضوع را به صورت کتبی به هیات نجات غریق محل گزارش کند.

د- برگزاری تمرینهای منظم شناهای قدرتی وسرعتی و عملیات نجات و حیات بخشی برای منجیان تحت امر به منظور حفظ آمادگی خدمتی و ارتقاء روحیه آنها

هـ - تهیه و تنظیم گزارش حادثه احتمالی غریق و یا سایر حوادث و ارسال به هیات نجات غریق محل خدمت و همکاری با بازرسان فدراسیون یا هیات های نجات غریق

تعریف انواع منجی غریق (ناجی غریق)

منجی غریق (ماده دو)

منجی غریق (همان ناجی غریق است که در آیین نامه منجی غریق نامیده شده است) می بایست از فدراسیون  نجات غریق که تنها مرجع صادر کننده گواهینامه نجات غریق است ، برگ شناسایی و گواهینامه درجه یک یا دو را دریافت کرده باشد.

منجی غریق فعال (ماده سه)

منجی غریق فعال می بایست ضمن دارا بودن برگ شناسایی با شرکت در دوره های آمادگی ، موفق به دریافت برگ آمادگی منجی غریق هم شده باشد.

این گواهینامه می بایست هر سال با شرکت در کلاسهای باز آموزی و انجام آزمون ها نجات غریق تمدید گردد. (این مطلب در مواد 35 تا 37 ذکر شده است.)

کمک منجی غریق (ماده چهار)

به قبولشدگان دوره آموزش نجات غریق که بیش از شانزده سال و کمتر از هیجده سال داشته باشند تنها برگ شناسایی کمک منجی غریق داده می شود.

سر منجی غریق (ماده پنج)

از میان منجیان غریق مکان شنا و ورزشهای آبی فردی که دارای گواهینامه نجات غریق درجه یک یا سوابق منجی گری بیشتر و از نظر اخلاق و مدیریت نسبت به سایر منجیان برتر باشد با حکم مدیر مکان شنا به عنوان سر منجی انتخاب  می شود. 

وظایف مدیران اماکن شنا و ورزشهای آبی (بخش هایی از ماده ده)

الف - استخدام منجیان ورزیده به تعداد لازم . (بر حسب اندازه استخر تعداد منجیان مشخص میشود رجوع شود

به ماده

ب- فراهم کردن رختکن مناسب

ج- تهیه وسایل و تجهیزات نجات از قبیل گوی شناور، حلقه، میله و توپ نجات و غیره و همچنین قایق برای طرح دریا

د - فراهم کردن اطاق مخصوص، صندلی سکوی دیده بانی (ارتفاع حداقل 1/5 متر)

و - تهیه و نگهداری پرونده منجیان شامل رونوشت قرارداد، برگه شناسایی ، و برگه آمادگی منجیان غریق

ح - بیمه کردن مکان آبی مورد تصدی (استخر یا ایستگاه محلی) توسط یکی از شرکت های بیمه طبق شیوه نامه مصوب سازمان تربیت بدنی بر اجباری بودن امر بیمه شناگران و منجیان غریق در اماکن شنا.

ط- تهیه و نصب تابلوی اعلانات و ساعات کار مکان ورزشی ، قیمت بلیط ورودی ، بخش نامه ها و اطلاعیه ها

ی - تهیه فهرست اسامی ، تلفن و نشانی نزدیکترین مراکز: پزشکی و درمانی، آتش نشانی، تربیت بدنی ، هیات نجات غریق  و مراکز انتظامی

ک - برقراری نظم و امنیت، کنترل کیفیت بهداشت آب و ساختمان، درج عمق آب، هشدارها و توصیه های ایمنی

ل - برقراری امکانات رفاهی ومعیشتی منجیان غریق بر اساس مقررات و قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی

باز آموزی و آمادگی منجیان غریق

مواد ۳۴ تا ۳۷ آیین نامه به بازآموزی منجیان غریق می پردازد:

ماده ۳۴

دوره بازآموزی و آمادگی منجیان غریق را همه ساله قبل از شروع فصل شنا(تابستان) هیاتهای نجات غریق برای منجیان درجه دو و درجه یک ( استخر – آبهای ساکن – دریا) داوطلب خدمت در اماکن ورزشهای آبی برگزار می کنند.

ماده ۳۵

منجیان غریق در صورت شرکت در دوره های بازآموزی و آمادگی منجیان و با کسب برگ آمادگی می توانند در اماکن ورزشهای آبی مجاز که مقررات  و ضوابط فدراسیون را رعایت می نمایند، ضمن عقد قرارداد با مدیران آنها، به عنوان منجی غریق فعال مشغول بکار شوند. مسوولیت حراست و مراقبت از جان شناگران و استفاده کنندگان از مکان ورزشهای آبی در اوقات کاری و محدوده تحت نظارت از وظایف اصلی منجیان فعال است.

ماده ۳۶:

مدت دوره بازآموزی و آمادگی منجیان غریق سه جلسه و هر جلسه دو ساعت یا بیشتر است. در این مدت منجیان با تمرینات شنا و فنون نجات غریق و حیات بخشی ضمن تقویت توان جسمی و روحی خود با آخرین پیشرفتهای نجات غریق در کشور و جهان آشنا می شوند.

ماده ۳۷:

مواد آزمون پایان دوره بازآموزی و آمادگی منجیان غریق همان مواد آزمون پایان دوره آموزش نجات غریق درجه دو و یک (استخر – آبهای ساکن و دریا) بر حسب مورد است.

بخش ۴ و ۵ آیین نامه نیز به شرایط و ضوابط شرکت در دوره های مختلف آموزشی و مسابقات نجات می پردازد.

 

شرایط و اندازه استخر و تعداد منجیان

اماکن شنا و ورزشهای آبی

بخش ۶ آیین نامه به ویژگی های اماکن شنا و ورزشهای آبی می پردازد. که بخش هایی از آن در این جا آورده می شود.

اماکن شنا و ورزشهای آبی از قبیل استخرهای روباز و سرپوشیده و همچنین ایستگاه ها محلی طرح دریا، سد ها و دریاچه های مخصوص شنا که دارای پروانه کار و مجوز بهره برداری از ادارات تربیت بدنی باشند به عنوان اماکن مجاز شنا شناخته می .  شوند. (در حال حاضر این پروانه می بایست هر سال تمدید گردد)

در هنگام برگزاری مسابقات ورزشهای آبی برای تضمین امنیت شرکت کنندگان حضور منجی غریق ضروری است.

شرایط و اندازه استخر  و  تعداد منجیان غریق (ماده ۶۴)

بر اساس اندازه استخر ،  فدراسیون نجات غریق بیشنه پذیرش شناگر را و همچنین کمینه تعداد منجیان غریق را مشخص کرده است، که مدیران استخر ها موظفند آن را رعایت کنند.

 

ردیف 

 ابعاد استخر

پذیرش شناگر

تعداد منجی غریق

 

عرض- طول

(حداکثر)

(حداقل)

۱

۲۶ * ۵۰  متر

۳۰۰ نفر

شش نفر

۲

۱۶ * ۳۳ متر

۲۰۰ نفر

چهار نفر

۳

۱۲ * ۲۵ متر

۱۵۰ نفر

سه نفر

۴

۱۰ * ۲۰ متر

۱۰۰ نفر

دو نفر

۵

۸ * ۱۵  متر

۵۰ نفر

دو نفر

۶ 

کوچکتر از ردیف ۵ با عمق کمتر از یک متر

۳۰ نفر

یک نفر

 

چنانچه استخر دارای ابعاد مطابق ردیفهای ذکر شده نباشد ضوابط مورد اجرا در آن برای ابعاد مندرج در جدول بر می گردد.

طبق ضوابط ایستگاه های ساحلی طبق بند 1-13 می بایست در هر یک از بخش های  شنای برادران و خواهران حداقل 3 منجی غریق فعال باید حضور داشته باشند. همچنین در هر بخش یک سر منجی غریق درجه یک باید حضور داشته باشد. در صورت بزرگ بودن طرح دریا و زیاد بودن تعداد شناگران می بایست به طور مناسب به آن اضافه شود.

نکته یک : توجه شود که لازم نیست که استخر با حداکثر گنچایش اشغال شده باشد تا این تعداد منجی در آن کار کنند. بلکه این عدد ذکرشده برای حداقل منجیان  برای استخر با اندازه مربوطه می باشد. برای مثال برای ردیف ۴ چه ۱۰۰نفر شناگر باشد چه ۳۰ نفر می بایست ۲ نفر منجی وجود داشته باشد.

نکته دو: همچنین ردیف شش مشخص می کند برای هر استخری - حتی اگر عمق همه آن کمتر از یک متر باشد - وجود منجی غریق لازم است. 

 

شرح عملیات

 

 

مهارتها در آب

شنا روی سینه

سرعت : 100 متر در کمتر از 1.30  دقیقه (آقایان) 2 دقیقه (خانمها)

استقامت: 300 متر با پای غواصی در کمتر از 4.30  دقیقه (آقایان) 5 دقیقه ( خانمها)

 

فنون

نمایش نزدیک شدن به طور صحیح به غریق

اجرای سه نوع فن رهایی نمایش سه نوع مختلف

حمل غریق به مسافت 25 متر

 

عملیات نجات

ورود صحیح به آب، 25 متر شنای آزاد، غوص به عمق بیش از 1.5 متر، برداشتن غریق و یا آدمک و حمل آن به فاصله 25 متر

بیرون آوردن غریق و یا آدمک از آب، اجرای صحیح حیات بخشی (CPR) بروی آدمک یا غریق ( در کمتر از سه دقیقه)

 

مهارتها در خشکی 

کاربرد وسایل نجات

نمایش عملی کاربرد وسایل و تجهیزات نجات از قبیل : گوی، حلقه، میله و توپ نجات ، طناب ، کمربند وغیره

 

اقدامات فوریتهای نجات

عملیات حیات بخشی

استفاده از تجهیزات برای اجرای عملیات حیات بخش نمایش دادن و اجرای عملیات جیات بخشی (CPR) یک و یا دو نفره برای گروه های سنی ( نوزاد / خردسال/ بالغ)

 

کمک های اولیه

نمایش و اجرای کمک های اولیه

 

امتحان نظری

 

 امتحان شفاهی / کتبی از تمام مواد دوره

 نکته سه: با توجه به ماده هفت (وظایف منجی فعال)  مربیان شنا که مشغول به آموزش شنا می باشند جزو منجیان فعال به حساب نمی آیند و باید تعداد آنها را - حتی اگر دارای کارت منجی باشند - از تعداد منجیان حاضر برای تطابق با جدول بالا کم کرد.

استخرها باید داری دستگاه تصفیه آب کارآمد، جاروی مکنده، رختکن مناسب  و بهداشتی، دوش و سرویس بهداشتی به تعداد کافی و همچنین به وسایل نجات و کمک های اولیه ، صندلی(سکو) بلند به ارتفاع 1/5 مترو سایبان (در استخر روباز) ، علامت ها نشاندهنده عمق و هشدارها ، ... باشند.

آموزش  منجی غریق

بخش ۳ آیین نامه به نحوه آموزش منجیان غریق  در رده های مختلف، موارد آزمونهای اولیه ، آموزش مدیران اماکن شنا می پردازد. کسانی که علاقه مند یادگیری این فنون هستند و یا کسانی که مایل به کار در زمینه مدیریت اماکن شنا را دارند می توانند به مراجعه به متن کامل آیین نامه از آن آگاه گردند.

موارد آزمون منجی غریق نجات درجه دو استخر و دریا به صورت مختصر در زیر آمده است

توجه شود که لازم است متقاضیان گواهینامه درجه دو یا یک  در دوره آموزش۶۰ ساعته نجات غریق  مربوطه  که شامل سه مرحله آزمون ورودی، آموزش نظری و عملی نجات غریق و آزمون نهایی است؛ شرکت کنند.  در آیین نامه کامل شرح مواد آموزشی و امتحان ورودی آمده است.

مواد آزمون پایان دوره آموزش نجات غریق درجه دو (استخر ، آبهای ساک
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۹/۰۵ساعت 16:32  توسط محمد هنرمند  |